Dolcezza Shift Dress by Irena Orlov

Dolcezza

Sale price $79.00 Regular price $136.00

Dolcezza Shift Dress by artist Irena Orlov. Shades of Mondrian. 90% Poly, 10% Elastane. Underneath Slip.